PROJEKT

Projekt ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Wampol Sp. z o. o. sp. k.” finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy POIR.03.04.00-24-0724/20-00. Całkowita kwota realizacji Projektu wynosi 67.582,44 zł i jest w 100% finansowana przez Instytucję Pośredniczącą i ma na celu dofinansowanie kapitału obrotowego oraz utrzymanie działalności gospodarczej wnioskodawcy przez okres wskazany w umowie.